Algemene voorwaarden Hidding Administraties

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Hidding Administraties in de persoon van J.H. Hidding.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Hidding Administraties opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hidding Administraties. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Hidding Administraties uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
 • advisering op het gebied van bedrijfsvoering, administratie en financiële, fiscale en juridische vraagstukken in de ruimste zin des woords;
 • het ( doen) inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van administraties;
 • het ( doen) samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen en andere verantwoordingen, prognoses, ondernemingsplannen e.d. , alsmede het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;

Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 1. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Hidding Administraties ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Hidding Administraties vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door Hidding Administraties binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hidding Administraties, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Hidding Administraties en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of nadere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van topassing. Hidding Administraties en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst door Hidding Administraties retour is ontvangen. Het staat Hidding Administraties vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 2. De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verschotten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde overeenkomst verplicht Hidding Administraties niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. In een overeenkomst opgenomen bepalingen, afspraken, prijzen etc. gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hidding Administraties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hidding Administraties kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Hidding Administraties zal de overeenkomst voorts uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, met inachtneming van de voor Hidding Administraties geldende ( beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de uit de ( beroeps)regelgeving en wet voor Hidding Administraties, respectievelijk voor degenen die bij of voor hem werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
 3. Hidding Administraties bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hidding Administraties het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hidding Administraties is voor eventuele fouten van derden niet aansprakelijk.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Hidding Administraties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Hidding Administraties worden verstrekt. Opdrachtgever is ertoe gehouden om Hidding Administraties onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hidding Administraties verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien die van derden afkomstig zijn.
 6. Hidding Administraties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hidding Administraties is uitgegaan van eventueel door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hidding Administraties kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Hidding Administraties zijn verstrekt, heeft Hidding Administraties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hidding Administraties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Indien door Hidding Administraties of door hem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Hidding Administraties voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 11. De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Hidding Administraties daarover aan Opdrachtgever rapporteren, tenzij geldende wet- en regelgeving zich daartegen verzet. Hidding Administraties is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisatie uitgevaardigde frauderichtlijnen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hidding Administraties zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hidding Administraties de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hidding Administraties daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Hidding Administraties geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hidding Administraties kunnen worden toegerekend.
 6. Hidding Administraties kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Hidding Administraties.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Hidding Administraties en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/ of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of de materialen zijn verstrekt.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Hidding Administraties derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven van Hidding Administraties, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 3. Het honorarium van Hidding Administraties is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 4. Hidding Administraties is gerechtigd jaarlijks per 1 januari het overeengekomen vaste honorarium of uurtarief aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Hidding Administraties hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Bovendien mag Hidding Administraties het vaste honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Hidding Administraties, dat in redelijkheid niet van Hidding Administraties mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen vaste honorarium.
 6. Hidding Administraties zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief kenbaar maken. Hidding Administraties zal daarbij de omvang van de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 8. Het honorarium van Hidding Administraties, zo nodig vermeerderd met verschotten, kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt periodiek of na uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Hidding Administraties en Opdrachtgever hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 9. Hidding Administraties is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.
 10. Over alle door Opdrachtgever aan Hidding Administraties verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling van de door Hidding Administraties verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in euro’s door middel van storting/ overmaking ten gunste van een door Hidding Administraties aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 1. De wederpartij dient te worden medegedeeld.
 2. Opzegging ontslaat Opdrachtgever niet van haar ( betalings)verplichting jegens Hidding Administraties.
 1. Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen indien Opdrachtgever, nadat hij eenmaal is aangemaand te betalen, in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 2. Hidding Administraties is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van zijn werkzaamheden, verschotten, kosten en/ of declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Hidding Administraties daartoe aanleiding geeft, is Hidding Administraties gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld ( aanvullende) zekerheid stelt in een door Hidding Administraties te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Hidding Administraties gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Hidding Administraties uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan Hidding Administraties verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 4. Hidding Administraties heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
 5. Hidding Administraties kan, zonder daartoe in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Hidding Administraties kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, en indien Opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling, en waarin Opdrachtgever nogmaals een termijn wordt gesteld om diens betalingsverplichtingen na te komen.
 2. Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke sommatie ter betaling, waarin door Hidding Administraties een uiterste termijn wordt gesteld om diens betalingsverplichtingen, vermeerderd met de in artikel 8 lid 2 bedoelde vertragingsrente, na te komen.
 3. Na verstrijken van de uiterste termijn en indien Opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal Hidding Administraties aan Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke ( incasso) kosten en /of executiekosten, die Hidding Administraties heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever, in rekening brengen.

Artikel 10 Reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan Hidding Administraties. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hidding Administraties in staat is adequaat te reageren.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Hidding Administraties aan Opdrachtgever te kennen geeft dat hij die reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft Hidding Administraties de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaald honorarium.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hidding Administraties slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 5. Het staat Opdrachtgever vrij om bij een klacht omtrent de wijze van beroepsuitoefening door Hidding Administraties deze klacht voor te leggen aan een klachtencommissie of om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.

Artikel 11 Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door Opdrachtgever. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van alle tot dan toe door Hidding Administraties verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook zonder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hidding Administraties, zal Hidding Administraties in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hidding Administraties extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Hidding Administraties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten ( waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden) of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst Hidding Administraties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is Hidding Administraties bevoegd de overeenkomst te ( doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hidding Administraties op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hidding Administraties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Hidding Administraties is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.
 4. Hidding Administraties behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Hidding Administraties aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever op eerste verzoek van Hidding Administraties gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig, te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Hidding Administraties het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
 3. Indien en voor zover de Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder 12. aan deze geretourneerd.
 4. Indien Hidding Administraties zulks nodig acht ter uitvoering en verantwoording van zijn ( uitkomsten van) werkzaamheden, worden van bescheiden die Opdrachtgever aan Hidding Administraties ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in het dossier van Hidding Administraties. Deze kopieën zullen niet aan Opdrachtgever worden geretourneerd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien Hidding Administraties aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Hidding Administraties die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Hidding Administraties voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Hidding Administraties afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van de betreffende overeenkomst, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen onder 2. In dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. Hidding Administraties heeft te allen tijde het recht on de door Opdrachtgever te leiden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. Hidding Administraties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Hidding Administraties is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in door hem geraadpleegde wet- en regelgeving en/of ( vak) literatuur.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Hidding Administraties of zijn ondergeschikten.
 8. De in lid 2 t/m 5 van deze bepaling opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Hidding Administraties ingeschakelde derden, die derhalve hiervoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
 9. Hidding Administraties is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Hidding Administraties of derden.
 10. Hidding Administraties staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Hidding Administraties voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Hidding Administraties informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Hidding Administraties voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Hidding Administraties voor vorderingen van derden wegens schade dier veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Hidding Administraties onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Hidding Administraties voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hidding Administraties zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling aan door hem ingeschakelde derden.
 5. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Hidding Administraties gerechtigd, indien J.H. Hidding voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomenorganisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Hidding Administraties ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 16 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en /of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van J.H. Hidding en de door Hidding Administraties ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door Hidding Administraties ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Hidding Administraties geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hidding Administraties niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Hidding Administraties heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere ) nakoming verhindert, intreedt nadat Hidding Administraties zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen besluiten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Hidding Administraties ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hidding Administraties gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust, aan te wenden voor zover deze naar zijn oordeel van belang kunnen zijn in zijn verdediging.
 2. Indien Hidding Administraties, op grond van wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan is Hidding Administraties niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hidding Administraties is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere schriftelijke uitlatingen van Hidding Administraties openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Dit leidt uitzondering indien dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit.
 4. Hidding Administraties is gerechtigd indien de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, deze aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hidding Administraties zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Alle door Hidding Administraties verstrekte stukken, zoals adviezen, ( model) overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hidding Administraties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Hidding Administraties behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Hidding Administraties in verband met het verrichten van werkzaamheden door Hidding Administraties in ieder geval 6 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21 Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Hidding Administraties en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat, zullen partijen dit in eerste instantie proberen op te lossen door middel van overleg, al of niet met behulp van derden, bijvoorbeeld door middel van mediation. Indien het geschil niet als zodanig kan worden opgelost wordt het geschil voorgelegd aan een rechtbank.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Hidding Administraties en Opdrachtgever, worden, tenzij de kantonrechter bevoegd is, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hidding Administraties zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Hidding Administraties het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.